Đổi mới tổ chức, quản lý, tự chủ khoa học và công nghệ công lập


Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập”.

Mục tiêu chung của Đề án là đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập bảo đảm cho các tổ chức khoa học và công nghệ có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực nghiên cứu phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, có năng lực để ứng phó với thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ khoa học và công nghệ; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có chất lượng ngày càng cao; cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Ngoài ra, dự thảo cũng đặt ra mục tiêu cụ thể là sắp xếp lại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đảm bảo yêu cầu thu gọn đầu mối theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đồng thời, hoàn thiện một số cơ chế quản lý khoa học và công nghệ có tác động trực tiếp tới hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập như: cơ chế quản lý các nguồn tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; cơ chế đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đánh giá các chương trình khoa học và công nghệ; cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; chính sách trọng dụng, tôn vinh nhân tài trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Hoàn thiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đáp ứng với các đặc thù hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và hợp tác quốc tế; cơ chế ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thực hiện cải cách hành chính, phân công, phân cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Facebook Comments Box