Posted By sanfiname Posted On

Hà Tĩnh lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ nhà đầu tư


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt. Dưới đó là 4 tổ phó gồm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác đặc biệt gồm 14 thành viên gồm: Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Tĩnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Nguyên Thọ.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, lĩnh vực liên quan và địa bàn quản lý, Tổ công tác mời lãnh đạo một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương liên quan tham gia, phối hợp thực hiện khi cần thiết.

Tổ công tác này có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh phương án hỗ trợ, xử lý khó khăn, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời.

Tổ công tác sẽ giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư, sản xuất kinh doanh và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan liên quan đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo quy định. Hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đầu tư, mở rộng đầu tư, tìm hiểu đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan cho các dự án trọng điểm.

Đồng thời, Tổ công tác này sẽ nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy hoạch, định hướng phát triển có liên quan và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Chủ động tiếp cận, liên hệ, đàm phán với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có công nghệ cao nhằm vận động, kêu gọi, xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn tỉnh. Xác định danh mục các dự án trọng điểm để chỉ đạo Nhóm giúp việc Tổ công tác hỗ trợ thủ tục hành chính trong quá trình khảo sát, cấp phép, thực hiện dự án đầu tư.

Định kỳ hằng quý hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả, tiến độ, đề xuất, kiến nghị việc hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời đề nghị khen thưởng, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan…

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; đảm bảo kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan Thường trực của Tổ công tác đặc biệt này. Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập 2 nhóm giúp việc của Tổ công tác. Theo đó, nhóm 1 có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất, tham mưu các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình và theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác.

Nhóm 2 hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đầu tư, thực hiện dự án; trực tiếp cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án đối với các dự án trọng điểm của tỉnh.

Facebook Comments Box