Posted By sanfiname Posted On Comment (3)

Hơn 2.238 tỷ đồng đầu tư cho khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1119/QĐ-TTg chấp nhận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án là 206,5603 ha tại địa bàn xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.238,118 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty TTHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc. 

Phó Thủ tướng lưu ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án;

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát hiện trạng đất trang trại trong khu vực thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi hộ gia đình, cá nhân đang được giao đất theo quy định tại điều 142 Luật Đất đai; rà soát phạm vi cung cấp nước của phần diện tích đất có giếng khoan nước ngầm để xây dựng phương án di dời hoặc giữ nguyên hiện trạng phù hợp với quy định của pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật có liên quan, không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của các bên liên quan.

Đối với nhà đầu tư cần thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Facebook Comments Box

Comments (3)

  • At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *