Posted By sanfiname Posted On

Tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị để thu hút các nguồn lực đầu tư


Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cho các đô thị, nông thôn và khu chức năng. Nhưng hiện nay, việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất. 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt, thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 

Đến nay, Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023. Và phần lớn các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đều đã được phê duyệt hoặc đang được thẩm định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch chung xây dựng xã, để phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được lập, phê duyệt trên địa bàn, đồng thời với việc rà soát những dự án chậm triển khai, dự án bị thu hồi, để điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có); bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, nhằm thực hiện quản lý phát triển đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ.

Khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đúng quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019, Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022, giúp nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Facebook Comments Box